Informace o škole


Základní informace
Název naší organizace zní: Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590, příspěvková organizace. Statutárním orgánem MŠ je ředitelka školy Jaroslava Kozohorská. Určujícím materiálem je zřizovací listina školy. Zřizovatelem je Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3.

Úhrada školného
Měsíční školné………………………………. 950 Kč
Děti, které jsou zařazeny  v ročníku povinného předškolního vzdělávání školné nehradí.
Platbu za školné zasílejte na účet číslo: 105491352/0300. Variabilní symbol vám bude přidělen při nástupu do MŠ, v poznámce u bankovního výpisu uvádějte celé jméno dítěte.
Je vaší povinností uhradit školné vždy nejpozději do 15. každého měsíce.

Úhrada stravného
Měsíční stravné………………………………. 990 Kč (45 Kč/1 den)
Děti s odkladem školní docházky……………1 034 Kč (47 Kč/1 den)
Platbu za stravné zasílejte na účet číslo: 556164/0300, variabilní symbol stejný, jako pro platbu školného.
Přeplatky na stravném se vrací vždy k 15. prosinci a k 30. červnu. Je vaší povinností uhradit stravné vždy nejpozději do 10. každého měsíce.
Vše ohledně stravného domlouvejte s vedoucí školní jídelny paní Kateřinou Panošovou
e-mail:  hospodarka@msnabalkane.cz
nahoru

Docházka a otevírací doba

Budova se otevírá v 7:00, zavírá v 17:00
Docházka pro děti s povinným předškolním vzděláváním je stanovena od 8:30 do 12:30
Po obědě se děti vyzvedávají od 12:15 do 13:00
Odpoledne se děti vyzvedávají od 15:00 do 17:00
Kontakt pro omlouvání dětí : 777 353 540, 284 820 546
nahoru

V průběhu roku organizujeme pro děti nejrůznější nadstandardní akce:

 • divadelní představení
 • mikulášská nadílka
 • oslavy Vánoc a Velikonoc
 • vlastivědné vycházky do okolí školy
 • v rámci ekologické výchovy sušení chleba, sběr baterek, třídění odpadu
 • společné výtvarné dílny s rodiči
 • karneval
 • pálení čarodějnic na školní zahradě
 • fotografování dětí
 • vyšetření klinickým foniatrem a logopedem
 • vyhledávání talentů odborníky ze Základní umělecké školy zpěv, hudba, tanec
 • zahradní slavnost u příležitosti šerpování dětí odcházejících do základní školy
 • výlety s ekologickým zaměřením na poznávání přírody a činnosti lidí v přírodě

nahoru

Výuka angličtiny

Probíhá formou zájmové činnosti jednou týdně pro přihlášené děti. Angličtinu nabízíme všem dětem již od 4 let. Bližší informace v mateřské škole.

nahoru

Organizační a personální podmínky školy

Celková kapacita MŠ je 100 dětí. Jsou zde  4 třídy, v každé  25 dětí.  Třídy jsou   heterogenní (věkově smíšené). Toto uspořádání má své výhody i nevýhody. O vzdělávacích způsobech  stále přemýšlíme, vzděláváme se a naše metody a formy práce pečlivě zvažujeme. K věkově smíšeným třídám jsme přešli pozvolna a  nenásilně.   Reagujeme  na trend umožnit co nejkvalitnější předškolní vzdělávání všem dětem bez rozdílu,  přitom však respektovat  dětskou individualitu, používat individualizované a skupinové metody práce a stejně tak plánovat vzdělávací nabídku. A tomuto trendu lépe odpovídá práce právě  ve věkově smíšených třídách. Ve smíšené třídě zcela přirozeně probíhá proces  vzájemného  učení dětí. Starší děti hledají způsob, jak cosi mladším sdělit, vysvětlit, aby jim mladší dítě rozumělo. Tím si své myšlenky a dovednosti opakují, zpřesňují, zkvalitňují svou řeč. Také to u nich posiluje pocit důležitosti, sebevědomí a zlepšuje to jejich sociální dovednosti. To velmi dobře zhodnotí při vstupu do základní  školy a v dalším životě. Mladší děti se v této smíšené třídě zase lépe a klidněji adaptují, má na ně vliv zralejší chování starších dětí. Sebeobsluha jim brzy připadá samozřejmá, vidí ji běžně dělat starší děti.

Ve škole je  15 zaměstnanců: 9 učitelek, 3 provozní síly, 2 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny.
nahoru