Vzdělávání

O nás a o vás

Dobrá spolupráce mateřské školy s rodinou má významný pozitivní vliv na psychický, sociálně emocionální a rozumový vývoj dítěte. Naše mateřská škola Na Balkáně se snaží vytvářet takové podmínky, které pomáhají navázat dobrý vztah mezi učitelkami  mateřské školy a rodiči dítěte.  Naším  cílem je oboustranná důvěra, vzájemné porozumění a respektování.
Nabízíme rodičům různé možnosti spolupráce tak, aby si mohli vybrat takový typ spolupráce, který jim nejlépe vyhovuje. Snažíme se tím předcházet potencionálním problémovým situacím  a  pokud už jsou, usnadnit jejich řešení.
Za výchovu dítěte je zcela zodpovědná rodina. Mateřská škola sice nemůže nahradit rodinné prostředí, ale může je doplnit podle toho, co které dítě potřebuje. My nabízíme individuální přístupy k dítěti podle našich nejlepších odborných pedagogických znalostí. Zajišťujeme dítěti podnětné prostředí k jeho celkovému rozvoji a to mu pomáhá k jeho dalšímu zdárnému psychosociálnímu a tělesnému vývoji. Myslíme na budoucnost dětí.
Forma našeho předškolního vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje všech našich  dětí před jejich  vstupem do základní školy. Pobyt dítěte u nás může skvěle, až terapeuticky   působit i na  děti vyrůstající v nepříznivých podmínkách.  Umožňuje mu poznat to, co je běžné a normální.

Tím, že  dítě vstoupí do mateřské školy, vstoupí mu do života druhé děti – a už z něho nikdy neodejdou. Naopak jejich vliv bude sílit, takže před vstupem do základní školy už bude dítě dokonale společenským tvorem. Však také jedním ze znaků školní zralosti je, že dítě si dovede s druhými dětmi hrát, že s nimi dovede ve hře spolupracovat, že se dětskému kolektivu přizpůsobí a zapadne do něho bez větších těžkostí (psycholog Prof. Zdeněk Matějček).
nahoru

Stravování

Ve školní jídelně dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Pečlivě promýšlíme jídelníček, vedoucí školní jídelny a  kuchařky dodržují zdravé technologie přípravy jídla. Zdravý životní styl je dnes aktuální téma nejen u dospělých. Tučná a nezdravá jídla zvyšují riziko obezity i u dětí. Na druhou stranu víme, že už i v nízkém věku se objevují poruchy příjmu potravy, které mají neblahé následky na budoucnost dítěte. Děti do jídla nikdy násilně nenutíme, abychom nepěstovali nechutenství. Děti drobné a velmi štíhlé mají menší potřebu potravy a je nutné o to víc dbát na její složení s ohledem na dostatek  bílkovin, železa a vitamínů. Proto dětem  jídlo nabízíme a doprovázíme takovým pedagogickým přístupem, abychom při odmítání jídla docílili alespoň ochutnání a pocitu radosti z dobrého a příjemného stolování. Snažíme se být školní stravovací zařízení se správnou praxí a nadstandardním přístupem k řešení problémů ve stravování. Učitelé i kuchařky si uvědomují, že během stravování se děti učí rituálům a společenskému chování. Nejlepším řešením je jíst normálně, přiměřeně a s milými lidmi. Od září 2017 jsme zařazeni v projektu Státního zdravotního ústavu ,,Zdravá školní jídelna“.
Nápoje jsou dětem stále k dispozici, jak k jídlu, tak mezi jídly ve třídě. Režim dne je zpracován tak, aby mezi jednotlivými podávanými pokrmy byly dodrženy vhodné intervaly.
nahoru

Adaptace a psychohygiena

Snažíme se docílit toho, aby se děti v naší mateřské  škole cítily dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. S tím souvisí i adaptace  dítěte na školu, jako první krok.
Máme zpracovaný adaptační program pro nově příchozí děti. Zpravidla první týden, podle  potřeby i déle,  chodí dítě  do MŠ pouze na dvě hodiny,  na oběd se  podle uvážení a dohody s rodičem vrátí a poobědvá s ostatními. Pak opět odchází domů.  U každého dítěte postupujeme individuálně, krůček po krůčku. Jako učitelé vždy  respektujeme lidské, vývojové a individuální  potřeby dětí,  reagujeme na ně. Jednáme s dětmi  nenásilně, přirozeně a citlivě,  navozujeme situace pohody, klidu, relaxace. Děti neúměrně nezatěžujeme, nechvátáme na ně. Nikdy na děti nekřičíme. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.
V mateřské škole je nezbytná určitá míra omezení, řádu a pravidel chování. To pečlivě vyvažujeme určitou mírou volnosti a osobní svobody. Tak se děti učí  pravidlům soužití.
Dětem se od nás  dostává jasných a srozumitelných pokynů. Snažíme se o vstřícnou a empatickou komunikaci. Vylučujeme manipulování s dítětem, zbytečné organizování a také nezdravou soutěživost. 
Uplatňujeme  pedagogický styl, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Naše vzdělání a zkušenosti umožňují, abychom dětem nabízeli vzdělávací  témata, která jsou jim blízká, pochopitelná a také užitečná.
Učitelé se u nás vždy vyhýbají negativním komentářům a odsudkům. Na výkony dítěte   reagujeme přiměřeně pozitivním oceněním, podporujeme je v samostatnosti a v pokusech o ni. Jsme mezi sebou i mezi dětmi zdvořilí, tolerantní, ohleduplní a učíme děti vzájemné důvěře a pomoci. Usilujeme o to, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím.
nahoru

Spoluúčast rodičů

Záleží nám na tom, aby spolupráce s rodiči byla  založena na vzájemném partnerství a oboustranné důvěře, porozumění. Pokud  rodiče projeví zájem, jsme vždy ochotni  spolupracovat, mohou se účastnit různých programů mateřské školy k tomu určených a podílet se na všem, co se v mateřské škole děje. Samozřejmostí je chránit soukromí rodiny, zachovávat diskrétnost. Rodičům nasloucháme   a snažíme  se vyřešit spolu s nimi problémy jejich dítěte. Chceme   rodičům porozumět a vyhovět,  pokud jsou   jejich přání v souladu se zájmem  a potřebami   dítěte a také v souladu s legislativou. Ale rovněž od rodičů  a osob blízkých dítěti   vždy budeme  vyžadovat respekt k našim odborným znalostem a dovednostem.
nahoru

Zaměření školy

Děti, které k nám docházejí, žijí ve velkoměstě zcela městským způsobem života. Proto cítíme potřebu zabývat se tvorbou životního prostředí a péčí o něj, probouzet v dětech vztah a úctu k přírodě. Smyslem života nesmí být pro nastupující generace  neustálé stoupání osobní konzumní úrovně. Není možné, abychom se všichni zcela vrátili do přírody, ale hledáme   s dětmi uspokojení a štěstí v blízkém soužití s ní. Chceme chápat zákonitosti přírody a neusilovat o to je měnit. To vede leda k ekologickým katastrofám. Ekovýchova by se měla stát součástí celého vzdělávacího systému, je vhodné začít právě v MŠ, v nejútlejším věku. Potřebu aktivně se zabývat tvorbou životního prostředí a péčí o něj cítíme jako přirozenou součást celé naší práce s dětmi.
Ctíme i potřebu otevírat dětem svět jiných kultur i jiných jazyků. Upevňovat v nich poznání, že jsme součástí Evropy i celé planety.
nahoru

Materiální podmínky školy, její vybavenost

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, umývárny, toalety i lůžka na odpočinek jsou přizpůsobena  velikosti dětí, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.
Vybavení hračkami pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně doplňováno a  obnovováno podle finančních možností. Vše je  učitelkami i dětmi plně využíváno. Vše je umístěno tak, aby to děti dobře viděly, mohly si hračky samostatně brát a zase ukládat. Ve třídách máme pravidla pro jejich využívání. Dětské práce jsou umísťovány tak, aby byly přístupné dětem i rodičům.
Také zahrada školy je vybavena tak, aby umožňovala rozmanité pohybové aktivity.
Všechny prostory vnitřní i venkovní splňují bezpečností a hygienické normy.
nahoru

Organizace dne

V jednotlivých třídách naší mateřské školy je takové personální obsazení, které  zajišťuje bezproblémový chod edukativních činností. Učitelky nabízejí  dostatek variabilních řízených a neřízených činností.
Denní režim je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. Průběžně jsou využívány kolektivní a individuální činnosti. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní aktivity, pobyt venku. Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělání. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo později v ní pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojily. Nezbytnou součástí naší práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Vycházíme vstříc dětem nadaným i méně nadaným v závislosti na jejich  individuálních  schopnostech.
nahoru