Přijímání dětí

Dny otevřených dveří

Čtvrtek 4. dubna a pondělí 15. dubna vždy od 15 do 17 hodin. Zákonný zástupce si zde vyzvedne Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy. Ředitelka shromážděným rodičům poskytne informace o zaměření školy, mohou si školu prohlédnout a seznámit se s naším výchovně vzdělávacím programem. Současně si poznamenáme údaje o dítěti, tím se urychlí čekací doba při vlastním zápisu.

Formuláře žádosti budeme také vydávat od 1. dubna každý všední den v době otevření budovy (7:00 – 9:00, 12:15 – 13:00, 15:00 -17:00) v přízemí školy.

ZÁPIS bude v pondělí 6. května a v úterý 7. května vždy od 13 do 17 hodin. Probíhat bude v ředitelně školy, zákonný zástupce se dostaví i s dítětem, přinese vyplněnou Žádost o přijetí včetně lékařského potvrzení. Současně předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Cizinci jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm.d) Školského zákona, předloží rodný list dítěte a cestovní pas.  Pokud nerozumí a nemluví česky jsou povinní dostavit se s tlumočníkem. Pokud se zákonný zástupce nemůže zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, tato se musí prokázet úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce.

Ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí ve správním řízení. Rozhodovat bude na základě stanovených kritérií a kapacitních možností školy. Zveřejnění přijatých dětí bude provedeno do 30 dnů vyvěšením seznamu s registračními čísly na vstupních dveřích do mateřské školy a na stránkách školy www.msnabalkane.cz

Kritéria pro přijetí dítěte

1. Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34. odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

2. Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8. 2019 dovrší tří let věku.

3. Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v Praze 3.

4. Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v jiné spádové oblasti a to do naplnění kapacity školy.