Přijímání dětí

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025 zde: Seznam přijatých dětí_školní rok 2024_2025
 
Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí je v pondělí 3. 6. 2024 od 16 hodin v budově školy. Dozvíte se důležité pokyny k nástupu dítěte od 1. 9. 2024 do MŠ, dostavte se prosím bez dítěte. Vezměte s sebou rodné číslo dítěte, bude třeba k zapsání do evidenčního listu, dále název (majitel účtu) a číslo bankovního účtu, ze kterého budete hradit školné a stravné.
 
 

 

Zápis do mateřské školy Na Balkáně pro školní rok 2024/25 proběhne v termínu 6. a 7. května 2024 a žádosti budeme přijímat v čase od  9:00 do 11:30, od 13:00 do 17:00,  je vhodné zaregistrovat si konkrétní den a hodinu do objednávkového systému.

Žádost o přijetí do mateřské školy rodič vyplní přes elektronický systém, vytiskne a donese k lékaři pro potvrzení. Pro generování žádostí o přijetí bude aplikace otevřená od 1. dubna.

Aplikaci “Zápisy do MŠ” nalezne na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo na stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:

 1. Doporučujeme si žádost vygenerovat, vytisknout a osobně podat  v mateřské škole 6. 5. nebo  7. 5. 2024. Den  a hodinu podání je vhodné si v systému zaregistrovat, ale můžete přijít i bez registrace.
 2. Žádost lze podat také e-mailem s platným uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz
 3. Další možností je podání žádosti elektronicky do datové schránky mateřské školy dkq9jg (pouze z datové schránky zákonného zástupce, který žádost podává)
 4. Pokud budete  potřebovat pomoc  při  vygenerování  či vytištění  žádosti,  může  nám napsat na email: jaroslava.kozohorska@msnabalkane.cz nebo zavolat  na tel.: 602 318 077, rádi pomůžeme.

K zápisu je třeba donést:

 • vygenerovaná, vyplněná a podepsaná žádost o přijetí, včetně potvrzení od lékaře
 • kopie rodného listu dítěte
 • doklad totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
 • doklad o trvalém bydlišti
 • občané třetích zemí (tedy mimo EU) jsou povinni doložit oprávnění k pobytu dítěte na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) Školského zákona. Dále je u takovéto žádosti třeba doložit doklad o zdravotním pojištění dítěte na území ČR

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněna  registrační čísla přijatých dětí  na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do mateřské školy.

Kritéria pro přijímání:

 • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, dítě, které dosáhne k 31. 8. 2024 pěti let) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
 • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
 • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
 • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2024, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3

Pokud máte o naši mateřskou školu zájem, nabízíme Vám její prohlídku. Dostavte se ve čtvrtek 4. 4. nebo 18. 4. 2024 v 16 hodin. Ve skupině si prohlédnete budovu a zodpovíme Vám  dotazy.